Általános szerződési feltételek

1. Általános információk

Jelen szerződési feltételek az Aqua-Terra Lab Kft. (továbbiakban: Szállító) azon partnereivel (továbbiakban: Vevő) létesített üzleti kapcsolatot szabályozzák, akik webshopon keresztül vásárolnak. Az alábbi szabályozást mind a Szállító, mind a Vevő magára nézve kötelezőnek tartja.

Az Aqua-Terra Lab Kft. webáruházának kínálatában laboratóriumi felszerelések, illetve monitoring eszközök találhatóak. A webshopon keresztül megvásárolt termékek szállítási határideje termékfüggő. A
termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt mindenkori áfát, de a szállítási költséget nem (ez a „szállítás” menüpontban olvasható, illetve a rendelés menete alatt feltűntetett).

A megrendelés elküldése írásbeli szerződésnek tekinthető, mely a megrendelő és az Aqua-Terra Lab Kft. között magyar nyelven jött létre. Az Aqua-Terra Lab Kft. a megrendeléseket nyilvántartja, és azok a megrendelő számára bármikor hozzáférhetőek.

 

2. Megrendelés

A webshopból való vásárlás regisztrációt igényel. A kosár tartalma regisztráció nélkül is megnézhető és módosítható.

 

3. A megrendelés visszaigazolása

Szállító először e-mailben küld visszaigazolást, mely csak a vásárlás számítógépes rendszerbe való bekerülésének tényét erősíti meg. A hivatalos visszaigazolás a várható szállítási határidő, a vételárak és a szállítási költség pontos feltüntetésével külön kerül továbbításra. Ennek küldése e-mailben, csatolt fájlként történik a Vevő regisztrált e-mail címére. A Szállító az aláírás nélküli visszaigazolást is elismeri. A Szállító a visszaigazolás megérkezését, illetve a tudomásulvétel tényét nem ellenőrzi. Amennyiben a Vevő két munkanapon belül nem jelzi bárminemű kifogását, a Szállító a megrendelést, illetve a  visszaigazolást érvényes szállítási szerződésnek tekinti.

A megrendelés visszaigazolásán szereplő árakat a Szállító magára nézve kötelezőnek tekinti.

 

4. A megrendelés teljesítése

A Szállító fenntartja a jogot arra, hogy egy többtételes megrendelést akár több részletben szállítva és számlázva teljesítsen. E kitétel alól kivételt képez az olyan termék szállítása, amely termék nyilvánvalóan csak egy másik termékkel együtt használható (pl. egy készülék és tartozéka). Határidőn túli szállításnál, ha a Vevő előzetesen nem jelezte a megrendelés visszavonását, a terméket köteles átvenni.

A Szállító fenntartja a jogot a határidő előtti szállításra, illetve részteljesítésre.

Külön megállapodás hiányában a Vevő nem kötelezheti a Szállító megbízottját a tételes áruátadásra. Amennyiben tételes átvétel nem történik, a Vevőnek csak a szállítási dokumentumon (szállítólevélen) feltüntetett doboz- vagy csomagszám átvételét kell igazolnia. A Vevő kötelessége átvételkor ellenőrizni a csomagok sértetlenségét. Amennyiben a csomag nem sértetlen vagy sérülés gyanúja áll fenn, a csomagot az áruleszállítással megbízott cég képviselőjének jelenlétében kell felbontani és az állapotot jegyzőkönyvezni, vagy ha erre nincs mód, meg kell tagadni az átvételt. Mindkét esetben haladéktalanul értesíteni kell a Szállítót.

Utólagos tételes átvételnél a Szállító vállalja, hogy minőségi vagy mennyiségi eltérés esetén a feltárt hiányosságot költségmentesen korrigálja. A Vevő vállalja, hogy együttműködik az eltérés okainak feltárásában, illetve átvételkori állapotában megtartja vagy visszajuttatja a reklamált terméket. Utólagos átvételnél a Szállító jóhiszeműséget feltételez a Vevő részéről.

Amennyiben Megrendelő a jelen MEGRENDELÉS alapján létrejövő szállítási szerződéstől a megrendelt termék(ek) leszállítását megelőzően el kíván állni, úgy azt érvényesen csak akkor teheti meg, ha az elállás megküldésével egyidejűleg igazolja, hogy a bruttó rendelési érték 20%-ának megfelelő bánatpénzt a Szállító részére megfizetette.

 

5. Szállítás

A webshopban megrendelhető termékek ára a belföldi szállítás díját nem tartalmazza. Ennek összegét az e-mailben történő visszaigazolás és vásárlás során kapott számla külön tartalmazza.

 

6.Garancia

A Szállító, amennyiben a terméken vagy a hozzá adott dokumentációban nincs másképpen meghatározva, a hazai szavatosságra, illetve garanciára vonatkozó jogszabályokat tekinti irányadónak. (49/2003. (VII.30.) GKM rendelet). A Szállító elfogadott minőségi vagy garanciális reklamáció esetén vállalja a termék cseréjét vagy javítását a termék, illetve a probléma jellegétől  függően.

Minőségi vagy garanciális probléma esetén a Vevő köteles a vásárlás tényét és időpontját számlával vagy számla másolattal, illetve garancialevéllel igazolni. A Szállító vállalja, hogy a reklamációt házon belül költségmentesen kivizsgálja, annak eredményéről tájékoztatja a Vevőt. A Szállító feltételezi a Vevő együttműködését a reklamáció kivizsgálása során, és törekvését a korrekt, peren kívüli kiegyezésre. Amennyiben nem születik megegyezés és bármelyik fél kezdeményezésére külső döntnök vagy szakértő bevonására kerül sor, annak költségeit az a fél állja, akinek felelősségét a külső döntnök vagy szakértő megállapította.

 

7. Elállás joga

 

A fogyasztót (kizárólag természetes személyt) az alábbiakban meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014.(II.26.) Korm. rendelet szerint. (20. § (1) bek.)

A 45/2014.(II.26.) Korm. rendelet 4. § értelmében: Fogyasztó a Polgári Törvénykönyvben meghatározott Fogyasztó.
A 2013. évi V. tv. (Polgári Törvénykönyv) 8:1.§ 3. pontja értelmében Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. 

A fogyasztó az elállási jogát

  1. a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
  2. aa) a terméknek,
  3. ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
  4. ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
  5. ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A termék adásvételére irányuló szerződés esetén a fogyasztó elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Az elállási jog gyakorlásához szükséges, egyértelműen kifejezett szándékot tartalmazó nyilatkozat jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi ( 1. sz. melléklet)

Az elállásra vonatkozó szándéknyilatkozatot a fogyasztó fenti határidőben köteles postai úton levél formájában, vagy elektronikus úton az alábbi címre, e-mail címre megküldeni:

Aqua-Terra Lab  Kft.

8200 Veszprém, Wartha Vince u. 1 /2.

e-mail cím: [email protected]

A jogszabályon alapuló elállást nem kell indokolni. Elállási jog gyakorlása esetén a termék visszaküldési költségei a vásárlót terheli.

A termék ellenértékét, és a kiszállításhoz kapcsolódó szállítási költséget a visszaszolgáltatási kötelezettség teljesítését követő 14 napon belül utalja az Aqua-Terra Lab Kft. vissza.

A jogi személyek a Polgári Törvénykönyv értelmében nem minősülnek Fogyasztónak, így a 45/2014. (II.26.) Korm.rendelet szerinti elállási jog a jogi személyeket nem illeti meg. 

 

 

 

9. Panaszkezelés rendje

Az Aqua-Terra Lab Kft. célja, hogy a Vevő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen, de amennyiben mégis valamilyen panasz merül fel azt az [email protected] e-mail címen illetve faxon vagy postai levél útján is közölheti. Munkatársaink a panaszt annak beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálják, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatják a Vevőt a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a Vevő rendelkezésére.

 

10 Adatvédelmi információk

Az Ön személyes adatainak védelme az Aqua Terra Lab KFt. és partnerei számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben levő magyar adatvédelmi előírásoknak (2011. évi CXII. törvény). Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk, kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (p. posta, futárszolgálat). Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.

 

Az Aqua-Terra Lab Kft. oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja az Aqua-Terra Lab Kft. Általános Szerződési Feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

 

11. Záró rendelkezések

A jelen szállítási feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

A jelen szállítási feltételeket a Szállító minden előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatja, de visszamenőleges hatálya nincs. Az aktuális általános szállítási feltételek közzétételére a Szállító nem kötelezi magát, de hivatkozhat rá kiadott bizonylatokon vagy szerződésekben.

A szállítási feltételek bármely másolata csak a Szállító aláírásával és dátummal érvényes. Aláírás nélkül közzétett másolatok csak tájékoztató jellegűek.

X